Amon บอสลับจากเกม Final Fantasy III

นอกจากนี้ทางแสควร์เอนิกซ์ ยังได้ปล่อยภาพอาร์ตเวิร์ค ที่เผยให้เห็นถึงองค์ประกอบใหม่ๆที่จะมาปรากฏให้เห็นกันภายในเกม อาทิ

Advertisements